Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Jätkäsaari - Godkännande av detaljplan: Västra Hamnen, Busholmen


Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Jätkäsaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 21.5.2019 § 259 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3 (piirustus nro 12586): Kvarteret Isabella. Dnro HEL 2017-013736. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12586

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12586

 

Helsingissä 29.5.2019


Godkännande av detaljplan: Västra Hamnen, Busholmen 

Stadsmiljönämnden har 21.5.2019 § 259 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Västra Hamnen, Busholmen, tomten nr 20829/3 (ritning nr 12586): Kvarteret Isabella. Dnr HEL 2017-013736. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12586 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12586 

Helsingfors 29.5.2019


JAA
09.12.2019 17:50