Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Kiviportintie 46-48 - Godkännande av detaljplan: Botby, Stenportsvägen 46-48

Kaupunkiympäristölautakunta on 5.11.2019 § 556 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, tontti 45270/34 (piirustus nro 12582, Kiviportintie 46-48), dnro HEL 2018-009619.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12582

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12582

Helsingissä 15.11.2019


Stadsmiljönämnden har 5.11.2019 § 556 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, (ritning nr 12582, Stenportsvägen 46-48), dnr HEL 2018-009619.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12582

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12582

Helsingfors 15.11.2019

JAA
09.12.2019 17:41