Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kallio, Torkkelinmäki, Kaarlenkatu 7 - Godkännande av detaljplan: Berghäll, Torkelsbacken, Karlsgatan 7

Asemakaavan hyväksyminen: Kallio, Torkkelinmäki  

Kaupunkiympäristölautakunta on 21.5.2019 § 255 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto: 

Kallio, Torkkelinmäki, tontti 11336/7 (piirustus nro 12574): Kaarlenkatu 7. HEL 2018-004614 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12574

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12574

Helsingissä 29.5.2019


Godkännande av detaljplan: Berghäll, Torkelsbacken 

Stadsmiljönämnden har 21.5.2019 § 255 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:  

Berghäll, Torkelsbacken, tomten nr 11336/7 (ritning nr 12574): Karlsgatan 7. Dnr HEL 2018-004614 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12574

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12574

Helsingfors 29.5.2019


JAA
09.12.2019 17:51