Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kallio, Torkkelinmäki, Kaarlenkatu 7 - Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Torkelsbacken, Karlsgatan 7

Kaupunkiympäristölautakunnan 21.5.2019 § 255 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Kallio, Torkkelinmäki, tontti 11336/7 (piirustus nro 12574): Kaarlenkatu 7. Dnro HEL 2018-004614. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12574

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12574

Helsingissä 9.7.2019


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 21.5.2019 § 255 har trätt i kraft: 

Berghäll, Torkelsbacken, tomten nr 11336/7 (ritning nr 12574): Karlsgatan 7. Dnr HEL 2018-004614. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12574

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12574

Helsingfors 9.7.2019


JAA
09.12.2019 17:47