Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Tiilimäki 22 - Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Tegelbacken 22


Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Tiilimäki 22

Kaupunkiympäristölautakunta on 22.10.2019 § 511 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Munkkiniemi, tontti 30024/1 ja katualue (piirustus nro 12573): Tiilimäki 22. HEL 2018-012908.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12573

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12573

Helsingissä 30.10.2019


Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Tegelbacken 22 

Stadsmiljönämnden har 22.10.2019 § 511 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:  

Munksnäs, tomten 30024/23 och gatuområde (ritning nr 12573): Tegelbacken 22. Dnr HEL 2018-012908. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12573

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12573

Helsingfors 30.10.2019


JAA
09.12.2019 17:43