Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Punavuori - Detaljplaneförslag framlagt: Rödbergen

 

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 18.2.–19.3.2019:

Punavuori, tontti 94/4 (piirustus nro 12569): Iso Roobertinkatu 4. HEL 2017-008788

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12569

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12569

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 18.2.2019


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 18.2–19.3.2019:

Rödbergen, tomten nr 94/4 (ritning nr 12569): Stora Robertsgatan 4. Dnr HEL 2017-008788

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12569

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12569

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 18.2.2019


JAA
09.12.2019 18:00