Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Laajasalo, Yliskylä, Gunillantie 3 - Detaljplaneförslag framlagt: Degerö, Uppböle, Gunillavägen 3


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.9.-22.10.2019:

Laajasalo, Yliskylä, tontti 49077/2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueet (piirustus nro 12568, Gunillantie 3), dnro HEL 2014-000645. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12568

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12568

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 23.9.2019Detaljplaneförslag framlagt 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 23.9.-22.10.2019: 

Degerö, Uppböle, tomten nr 49077/2 samt gatu-, parkerings- och parkområden (ritning nr 12568, Gunillavägen 3), Dnr HEL 2014-000645. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12568

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12568

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 23.9.2019


JAA
27.04.2020 09:46