Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Salavakuja 2 - Godkännande av detaljplan: Malm, Sälggränden 2

Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Salavakuja 2

Kaupunkiympäristölautakunta on 20.8.2019 § 402 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Malmi, tontti 32127/11 (piirustus nro 12563): Salavakuja 2. HEL 2017-005403 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12563

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12563

Helsingissä 23.8.2019


Godkännande av detaljplan: Malm, Sälggränden 2 

Stadsmiljönämnden har 20.8.2019 § 402 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Malm, tomten nr 127/11 (ritning nr 12563): Sälggränden 2. Dnr HEL 2017-005403

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12563

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12563

Helsingfors 23.8.2019


JAA
09.12.2019 17:46