Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Katajanokka, Laivastokatu 20 - Detaljplaneförslag framlagt: Skatudden, Maringatan 20


Asemakaavaehdotus nähtävillä: Katajanokka, Laivastokatu 20

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 14.10.-13.11.2019:

Katajanokka, tontti 8001/1 sekä puisto- ja katualueita (piirustus nro 12562, Laivastokatu 20), dnro HEL 2016-008782.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12562

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12562

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 14.10.2019


Detaljplaneförslag framlagt: Skatudden, Maringatan 20

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 14.10.-13.11.2019:

Skatudden, tomten 8001/1 samt park- och gatuområden (ritning nr 12562, Maringatan 20), Dnr HEL 2016-008782.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12562

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12562

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 14.10.2019


JAA
04.09.2020 12:38