Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kruununhaka, Mariankatu 23 - Godkännande av detaljplan: Kronohagen, Mariegatan 23

Kaupunkiympäristölautakunta on 12.11.2019 § 570 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kruununhaka, tontti 118/3 (piirustus nro 12559): Mariankatu 23. HEL 2018-002966.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12559

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12559

Helsingissä 19.11.2019


Stadsmiljönämnden har 12.11.2019 § 570 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kronohagen, tomten 118/3 (ritning nr 12559): Mariegatan 23. Dnr HEL 2018-002966.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12559

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12559

Helsingfors 19.11.2019


JAA
09.12.2019 17:41