Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pakila, Rapparintie 6 - Godkännande av detaljplan: Baggböle, Rapparvägen 6


Asemakaavan hyväksyminen: Pakila, Rapparintie 6

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.3.2019 § 163 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34092/6 (piirustus nro 12556, Rapparintie 6). HEL 2017-007154.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12556

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12556

Helsingissä 2.4.2019Godkännande av detaljplan: Baggböle, Rapparvägen 6

Stadsmiljönämnden har 26.3.2019 § 163 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Baggböle, Västra Baggböle, tomten nr 34092/6 (ritning nr 12556, Rapparvägen 6). HEL 2017-007154.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12556

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12556

Helsingfors 2.4.2019


JAA
09.12.2019 17:56