Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Jätkäsaari - Godkännande av detaljplan: Västra hamnen, Busholmen


Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Jätkäsaari

Kaupunkiympäristölautakunta on 14.5.2019 § 248 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

 Länsisatama, korttelit 20072-20074 (piirustus nro 12555, Saukonkanavan etelänpuoleiset korttelit), dnro HEL 2018-006180.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12555

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12555

Helsingissä 21.5.2019


Godkännande av detaljplan: Västra hamnen, Busholmen 

Stadsmiljönämnden har 14.5.2019 § 248 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Västra hamnen, kvarteren 20072-20074 (ritning nr 12555, Utterkanalen södra kvarter), dnr HEL 2018-006180. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12555

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12555

Helsingfors 21.5.2019


JAA
09.12.2019 17:52