Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kallio, Torkkelinmäki - Detaljplaneförslag framlagt: Berghäll, Torkelsbacken


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.3.–2.4.2019:

Kallio, Torkkelinmäki, tontti 11336/7 (piirustus nro 12574): Kaarlenkatu 7. HEL 2018-004614

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12574

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12574

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 4.3.2019


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 4.3–2.4.2019:

Berghäll, Torkelsbacken, tomten nr 11336/7 (ritning nr 12574): Karlsgatan 7. Dnr HEL 2018-004614

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12574

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12574

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 4.3.2019


JAA
09.12.2019 18:00