Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Konala, Äestäjäntie 5a ja 5b - Godkännande av detaljplan: Kånala, Harvarvägen 5a och 5b


Asemakaavan hyväksyminen: Konala, Äestäjäntie 5a ja 5b

Kaupunkiympäristölautakunta on 5.2.2019 § 64 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Konala, tontit 32008/13 ja 32008/14 (piirustus nro 12538, Äestäjäntie 5a ja 5b). HEL 2017-006064.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12538

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12538


Helsingissä 13.2.2019


Godkännande av detaljplan: Kånala, Harvarvägen 5a och 5b


Stadsmiljönämnden har 5.2.2019 § 64 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:


Kånala,
tomterna nr 32008/13 och 32008/14 (ritning nr 12538, Harvarvägen 5a och 5b). HEL 2017-006064.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12538

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12538

 

Helsingfors 13.2.2019


JAA
09.12.2019 18:01