Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Lauttasaari, Myllykallio - Godkännande av detaljplan: Drumsö, Kvarnberget


Asemakaavan hyväksyminen: Lauttasaari, Myllykallio (Luoteisväylä 14, Katajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11)

Kaupunkiympäristölautakunta on 5.2.2019 § 65 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Lauttasaari, Myllykallio, tontit 31052/13, 31052/14, 31066/7 ja 31086/1 (piirustus nro 12511, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia). HEL 2016-012672.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12511

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12511

Helsingissä  13.2.2019

 


Godkännande av detaljplan: Drumsö, Kvarnberget (Nordvästpassagen 14, Enåsvägen 2-4 och Parksvängen 11)

Stadsmiljönämnden har 5.2.2019 § 65 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Drumsö, Kvarnberget, tomterna nr 31052/13, 31052/14, 31066/7 och 31086/1 (ritning nr 12511, Nordvästra Drumsö, fyra tomter). Dnr HEL 2016-012672.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12511 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12511

Helsingfors 13.2.2019


JAA
09.12.2019 18:00