Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Punavuori, Iso Roobertinkatu 30 - Godkännande av detaljplan: Rödbergen, Stora Robertsgatan 30


Kaupunkiympäristölautakunta on 2.4.2019 § 174 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Punavuori, tontti 93/5 (piirustus nro 12469, Iso Roobertinkatu 30), dnro HEL 2017-002880.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12469

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12469

Helsingissä 10.4.2019


Stadsmiljönämnden har 2.4.2019 § 174 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Rödbergen, tomten nr 93/5 (ritning nr 12469, Stora Robertsgatan 30), dnr HEL 2017-002880.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12469

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12469

Helsingfors 10.4.2019


JAA
09.12.2019 17:55