Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Kalasatama, Työpajankatu 12 - Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Fiskehamnen, Verkstadsgatan 12


Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Kalasatama, Työpajankatu 12 

Kaupunkiympäristölautakunta on 7.5.2019 § 224 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10599 (piirustus nro 12462, Työpajankatu 12), dnro HEL 2015-011261. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12462

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12462

Helsingissä 15.5.2019


Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Fiskehamnen, Verkstadsgatan 12 

Stadsmiljönämnden har 7.5.2019 § 224 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10599 (ritning nr 12462, Verkstadsgatan 12), dnr HEL 2015-011261. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12462

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12462

Helsingfors 15.5.2019


JAA
09.12.2019 17:53