Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Sörnäinen - Detaljplaneförslag framlagt: Sörnäs


Asemakaavaehdotus nähtävillä 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.3.–5.4.2019:  

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10599 (piirustus nro 12462): Työpajankatu 12.

HEL 2015-011261 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12462

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12462

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingissä 7.3.2019


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 7.3–5.4.2019:

Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteret 10599  (ritning nr 12462): Verkstadsgatan 12

HEL 2015-011261 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12462 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12462

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 7.3.2019


JAA
09.12.2019 17:59