Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä: Pakila, Vuosaari - Detaljplaneförslag framlagda: Baggböle, Nordsjö


Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 7.1.–5.2.2019:


Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34092/6 (piirustus nro 12556): Rapparintie 6. HEL 2017-007154

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12556

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12556

Vuorovaikutusraportti

 

Vuosaari, Keski-Vuosaari tontti 54048/2 sekä katu- ja puistoalue (piirustus nro 12553): Merikorttikuja 6. HEL 2017-010023

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12553

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12553

Vuorovaikutusraportti


Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 7.1.2019


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 7.1.–5.2.2019:


Baggböle, Västra Baggböle, tomten nr 34092/6 (ritning nr 12556): Rapparvägen 6. Dnr HEL 2017-007154

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12556 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12556

Rapporten om växelverkan

 

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomten nr 54048/2 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12553): Sjökortsgränden 6. Dnr HEL 2017-010023

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12553

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12553

Rapporten om växelverkan


Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 7.1.2019


JAA
09.12.2019 18:03