Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, Malmi - Detaljplaneförslag framlagt, Malm


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 5.2.–6.3.2019:

Malmi, tontti 127/11 (piirustus nro 12563): Salavakuja 2. HEL 2017-005403

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12563

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12563

Vuorovaikutusraportti

 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 5.2.2019Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 5.2–6.3.2019:

Malm, tomten nr 127/11 (ritning nr 12563): Sälggränden 2. Dnr HEL 2017-005403

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12563

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12563

Rapporten om växelverkan

 

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 5.2.2019

JAA
09.12.2019 18:01