Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet - Byggförbudsområden. Koskee alueita Kallio ja Käpylä

Rakennuskieltoalueet, Kallio ja Käpylä

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.10.2018 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:  

Kallio, Siltasaari tontit 11299/1, 2, 4 ja 10  (piirustus nro 12537 päivätty 9.10.2018) 31.10.2020 saakka, dnro HEL 2018-008878. 

Käpylä,  tontti 25888/1 (piirustus nro 12541 päivätty 9.10.2018) 24.10.2020 saakka, dnro HEL 2018-008843. 

16.10.2018


Byggförbudsområden, Berghäll och Kottby  

Stadsmiljönämnden har 9.10.2018 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande områden för två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:  

Berghäll, Broholmen tomten 11299/1, 2, 4 och 10 (ritning nr 12537, daterad 9.10.2018) till 31.10.2020, dnr HEL 2018-008878. 

Kottby, tomten 25888/1 (ritning nr 12541, daterad 9.10.2018) till 24.10.2020, dnr HEL 2018-008843. 

16.10.2018


JAA
09.12.2019 17:33