Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagda Kamppi, Pitäjänmäki ym.


Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 2.3.–3.4.2018:

Kamppi, tontti 87/13 (piirustus nro 12498): Bulevardi 14, Annankatu 15. Alue sijaitsee Vanhaa kirkkopuistoa vastapäätä.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12498

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12498

Vuorovaikutusraportti

Pitäjänmäki, Tali, lähivirkistysalue, Pitäjänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, puisto- ja katualueet ja yleinen pysäköintialue, muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036 (piirustus nro 12477, Patterimäki): Alue sijaitsee Pitäjänmäen Takkatien teollisuusalueen ja Pajamäen asuntoalueen välissä.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12477

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12477

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.3.2018

KaupunginkansliaDetaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 2.3–3.4.2018:

Kampen, tomten 87/13 (ritning nr 12498): Bulevarden 14, Annegatan 15. Området ligger mittemot Gamla kyrkoparken.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12498

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12498

Rapporten om växelverkan

Sockenbacka, Tali, område för närrekreation, Sockenbacka, Smedjebacka, Tali, Sockenbacka företagsområde, område för närrekreation och för idrotts- och rekreationsanläggningar, park- och gatuområden och område för allmän parkering, de nya kvarteren 46035 och 46036 bildas (ritning nr 12477, Batteribacken): Området ligger mellan Sockenbacka industriområde vid Spiselvägen och Smedjebacka bostadsområde.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12477

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12477

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före klockan 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 2.3.2018

StadskanslietJAA
04.09.2020 11:59