Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan. Alppiharju, Munkkiniemi ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 23.2.–26.3.2018:

Alppiharju, Harju, Alppila, katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12395): Josafatinkalliot. Alue sijaitsee Helsinginkadun varrella, ja se rajoittuu Stuurenkatuun, Josafatinkatuun ja Kirstinkatuun, jotka osin sisältyvät alueeseen.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12395

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12395

Vuorovaikutusraportti

Munkkiniemi, Kuusisaari, tontti 30074/11 (piirustus nro 12503): Kuusiniementie 15.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12503

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12503

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 13.2.2018 päättänyt Länsisataman Jätkäsaaren tontin 20816/2 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12496, Hotelli Välimerenkatu 18, Välimerenkatu 18, Livornonkatu), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

 

Helsingissä 23.2.2018
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 23.2–26.3.2018:

Åshöjden, Ås, Alphyddan, gatu- och parkområden (ritning 12395, Josafatsbergen): Området ligger vid Helsingegatan, och gränsar till Sturegatan, Josafatsgatan och Kristinegatan, vilka delvis ingår i området.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12395

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12395

Rapporten om växelverkan

Munksnäs, Granö, tomten 30074/11 (ritning nr 12503): Granuddsvägen 15.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12503

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12503

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplan

Stadsmiljönämnden har 13.2.2018 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 20816/2 i Västra hamnen, Busholmen (ritning nr 12496, Hotell Medelhavsgatan 18, Medelhavsgatan 18, Livornogatan), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

 

Helsingfors 23.2.2018
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:38