Suoraan sisältöön

Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen, asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av delgeneralplan för Ärtholmen, godkännande av detaljplan

Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 hyväksynyt Hernesaaren osayleiskaavan (piirustus nro 12385). Osayleiskaava koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) Hernesaaren osa-aluetta ja 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Länsisaarten osa-aluetta.

Osayleiskaava-alue sijaitsee kantakaupungin eteläisellä ranta-alueella Eiran ja Ullanlinnan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Matalasalmenkujaan ja Laivakatuun ja muilta osin mereen. Hernesaaren osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Asemakaavan hyväksyminen  

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 päättänyt Munkkiniemen Kuusisaaren tontin 30080/8 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12451, Krogiuksentie 15), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 23.1.2018

Kaupunginkanslia

Godkännande av delgeneralplan för Ärtholmen

Stadsfullmäktige har 17.1.2018 godkänt delgeneralplan för Ärtholmen (ritning nr 12385). Delgeneralplanen gäller delområdet Ärtholmen i 20 stadsdelen (Västra hamnen) och delområdet Västra holmarna i 53 stadsdelen (Utöarna).

Delgeneralplaneområdet ligger på det södra strandområdet i innerstaden, väster om Eira och Ulrikasborg. Området gränsar i norr till Grundsundsgränden och Skeppsgatan och i övriga delar till havet. Delgeneralplanen för Ärtholmen är utarbetad som en i markanvändnings- och bygglagen avsedd generalplan med rättsverkningar.

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 17.1.2018 beslutat om en detaljplaneändring för tomten 30080/8 i Munksnäs, Granö (ritning nr 12451, Krogiusvägen 15), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.
 

Helsingfors 23.1.2018

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:39