Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Malmi, Laajasalo ym.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 14.3.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta ja asemakaavanmuutoksesta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Malmi, Ala-Malmi, Ylä-Malmi, korttelit 38060, 38061 ja 38222, tontit 38067/5, 38071/8, 38320/7 ja 8, 38322/3 sekä katu-, puisto, suojaviher- ja rautatiealueet, muodostuu uusi kortteli 38324 (piirustus nro 12274, Latokartanontien pohjoisosa): Alue sijaitsee Malmin keskustassa, pääosin pääradalta Longinojalle johtavan Latokartanontien varrella.

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49187 ja 49188 sekä lähivirkistys- ja urheilualueet (piirustus nro 12405, Kaivoskallion huvilat): Aluetta rajaavat mm. pohjoispuolella Kaivoskallion luonnonsuojelualue ja eteläpuolella Koirasaarentie.

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49332–49342 sekä lähivirkistys- ja katualueet, muodostuvat uudet korttelit 49332–49342 (piirustus nro 12410, Stansvikinkallio): Alue sijaitsee Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteysalueen kaakkoispuolella.

 

Helsingissä 20.3.2018
Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 14.3.2018 fattat beslut om detaljplaner och detaljplaneändringar för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Malm, Nedre Malm, Övre Malm, kvarteren 38060, 38061 och 38222, tomterna 38067/5, 38071/8, 38320/7 och 8 och 38322/3 samt gatu-, park-, skyddsgrön- och järnvägsområden, det nya kvarteret 38324 bildas (ritning nr 12274, norra delen av Ladugårdsvägen): Området ligger i Malms centrum, huvudsakligen vid Ladugårdsvägen, som går från stambanan till Stickelbackabäcken.

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49187 och 49188 och närrekreations- och idrottsområden (ritning nr 12405, Gruvbergets villor): Området gränsar till Gruvbergets naturskyddsområde i norr och Hundholmsvägen i söder.

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49332–49342 och närrekreations- och gatuområden, de nya kvarteren 49332–49342 bildas (ritning nr 12410, Stansviksberget): Området ligger sydost om korsningen Hundholmsvägen/Håkansviksgatan.

 

Helsingfors 20.3.2018
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:38