Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner. Koskee alueita Käpylä ja Pukinmäki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 14.2.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavanmuutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Käpylä, korttelit 860, 861, 862, 865, 867, 868, 869, 870, 873, 874 ja 876 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12350, Länsi-Käpylä): Alue sijaitsee Mäkelänkadun ja pääradan välisellä alueella rajautuen lännessä ja pohjoisessa puistoalueeseen sekä etelässä Koskelantien ja idässä Mäkelänkadun varren kerrostalokortteleihin.

Pukinmäki, tontit 37085/1 ja 2 sekä katu, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12448, Asteritien kortteli 37085): Asterintie 1 ja 3. Alue sijaitse pääradan varressa Pukinmäen ja Malmin välisellä asemanseudulla, ja sitä rajaavat mm. Asterintie ja Pukinmäenkaari.

Helsingissä 20.2.2018
Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 14.2.2018 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kottby, kvarteren 860, 861, 862, 865, 867, 868, 869, 870, 873, 874 och 876 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12350, västra Kottby): Området är beläget mellan Backasgatan och stambanan, och det gränsar i väster och norr till ett parkområde, i söder till Forsbyvägen och i öster till kvarteren med flervåningshus vid Backasgatan.

Bocksbacka, tomterna 37085/1 och 2 samt gatu-, park- och järnvägsområden (ritning nr 12448, kvarteret 37085 vid Astervägen): Astervägen 1 och 3. Området ligger vid stambanan i stationsområdet mellan Bocksbacka och Malm och gränsar bl.a. till Astervägen och Bocksbackabågen.

 
Helsingfors 20.2.2018
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:38