Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä - Detaljplaneförslag framlagt koskee alueita Viikki ja Malmi

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 15.5.–13.6.2018:

Viikki, Viikinmäki, katualue, Malmi, Pihlajisto, tontti 38313/4 piirustus nro 12488, Hattelmalantie 2 ympäristöineen). Alue sijaitsee Pihlajiston keskustassa Hattelmalantien ja Harjannetien kulmauksessa. HEL 2016-003681

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro12488

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12488

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 15.5.2018
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 15.5–13.6.2018:

Vik, Viksbacka, gatuområde, Malm, Rönninge, tomten 38313/4 (ritning nr 12488, Hattelmalavägen 2 med omgivning). Området ligger i centrala Rönninge i hörnet av Hattelmalavägen och Krönvägen. HEL 2016-003681

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12488

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12488

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 15.5.2018
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:36