Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä 12.1.2018 – Detaljplaneförslag framlagda, Ruskeasuo, Länsisatama ym.


Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

 

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 12.1.–12.2.2018:

 

Ruskeasuo, tontit 16729/10 ja 20 (piirustus nro 12482): Tenholantie 10 ja 12, Kiskontie 19a.

 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12482 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12482        

Vuorovaikutusraportti  

 

Länsisatama, Ruoholahti, tontti 20001/5 sekä katu-, tori-, liikenne- ja puistoalue (piirustus nro 12492, Tanssin talo): Aluetta rajoittavat mm. Itämerenkatu sekä Länsisatamankatu, Tammasaarenkatu, Tammasaarenlaituri ja Tallberginkatu, jotka osin kuuluvat alueeseen.

 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12492

 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12492

 

Vuorovaikutusraportti

 

Lauttasaari, tontti 31125/6 (piirustus nro 12497): Vattuniemenkuja 4, Vattuniemenkatu 23.

 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12497  

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12497  

 

Vuorovaikutusraportti

 

Suurmetsä, Jakomäki, korttelit 41197, 41199, 41216 ja 41218 sekä tontti 41200/17, katu-, puisto-, leikkipuisto- ja lähivirkistysalueet sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, muodostuu uusi kortteli 41189 (piirustus nro 12495, Jakomäen sydän): Alue sijaitsee Jakomäen keskiosassa Huokotien eteläpuolella, ja sitä rajaavat mm. Huokotie sekä Somerikkotie, Kankaretie, Jakomäenpolku, Kankarepolku, Jakomäenkuja ja Kennäspolku, jotka osin sisältyvät alueeseen.

 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12495

 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12495
 

Vuorovaikutusraportti  

 

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingissä 12.1.2018

 

Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagda

 

Detaljplaneförslag för de nedan nämnda områdena är framlagda 12.1–12.2.2018:

 

Brunakärr, tomterna 16729/10 och 20 (ritning nr 12482): Tenalavägen 10 och 12, Kiskovägen 19a.

 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12482 

 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12482

Rapporten om växelverkan

Västra hamnen, Gräsviken, tomten 20001/5 samt gatu-, torg-, trafik- och parkområde (ritning nr 12492, Dansens hus): Områden gränsar bl.a. till Östersjögatan samt Västrahamnsgatan, Märaholmsgatan, Märaholmskajen och Tallbergsgatan, vilka delvis ingår i området.

 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12492


Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12492

 

Rapporten om växelverkan

 

Drumsö, tomten 31125/6 (ritning nr 12497): Hallonnäsgränd 4, Hallonnäsgatan 23.

 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12497  

 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12497  

 

Rapporten om växelverkani  

 

 

 

Storskog, Jakobacka , kvarteren 41197, 41199, 41216 och 41218 samt tomten 41200/17, gatu-, park-, lekparks- och närrekreationsområden samt områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, det nya kvarteret 41189 bildas (ritning nr 12495, Jakobackas hjärta): Området ligger i centrala Jakobacka söder om Drågvägen, och det gränsar till bl.a. Drågvägen samt Klapperstensvägen, Hympelvägen, Jakobackastigen, Hympelstigen, Jakobackagränden och Brinkstigen, vilka delvis ingår i området.

 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12495  

 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12495

Rapporten om växelverkan  

 

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset . Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat . Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 12.1.2018

 

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:40