Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pasila - Detaljplan som trätt i kraft: Böle

Voimaan tullut asemakaava: Pasila

Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 § 90 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Pohjois-Pasila, postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueet, rautatiealueet ja katualueet, Oulunkylä, Maunulanpuisto, maaliikennekeskusalue,
puisto- ja katualueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 17114–17131
(piirustus nro 12475, Postipuisto): Alue sijaitsee pääosin Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2–4. Lännessä alue rajoittuu Keskuspuistoon ja etelässä Ilmalan ratapiha-alueeseen.

Helsingissä 6.7.2018


Detaljplan som trätt i kraft: Böle

Detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 25.4.2018 § 90 har trätt i kraft:

Böle, Norra Böle, områden för posttrafik samt service och reparation av motorfordon, järnvägsområden och gatuområden, Åggelby, Månsasparken, området för landtrafikcentralen, park- och gatuområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 17114–17131 bildas (ritning nr 12475, Postparken): Området ligger till största delen söder om Krämertsskogsvägen och väster om Lokvägen på Krämertsskogsvägen 2–4. Området gränsar till Centralparken i väster och bangårdsområdet i Ilmala i söder.

Helsingfors 6.7.2018


JAA
09.12.2019 17:35