Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner. Koskee alueita Katajanokka ja Haaga.


Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 31.1.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Katajanokka, tontti 8189/4 ja katualue (piirustus nro 12446): Kanavakatu 14.

Haaga, Pohjois-Haaga, tontti 29139/2 (piirustus nro 12431): Ida Aalbergin tie 1.

Helsingissä 6.2.2018

Kaupunginkanslia


Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 31.1.2018 fattat beslut om ändring av detaljplanen för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Skatudden, tomten 8189/4 och gatuområde (ritning nr 12446): Kanalgatan 14.

Haga, Norra Haga, tomten 29139/2 (ritning nr 12431): Ida Aalbergs väg 1.

Helsingfors 6.2.2018

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:39