Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen ja puistossa sijaitsevan polun nimeäminen – Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplan och namn på en parkstig 4.5.2018

 

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.5.–4.6.2018:

Konala, tontit 32011/1, 2, 3, 5, ja 6 sekä katualue (piirustus nro 12506): Vuorikummuntie 1, 3, 4, 6 ja 8. HEL 2017-007704

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12506

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro12506

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Asemakaavan hyväksyminen  

Kaupunginvaltuusto on 25.4.2018 päättänyt seuraavan alueen asemakaavanmuutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Pasila, Pohjois-Pasila, postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueet, rautatiealueet ja katualueet, Oulunkylä, Maunulanpuisto, maaliikennekeskusalue, puisto- ja katualueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 17114–17131 (piirustus nro 12475, Postipuisto): Alue sijaitsee pääosin Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2–4. Lännessä alue rajoittuu Keskuspuistoon ja etelässä Ilmalan ratapiha-alueeseen.


Puistossa sijaitsevan polun nimeäminen

Asemakaavapäällikkö on 4.4.2018 § 3 nimennyt 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) Katri Valan puistossa sijaitsevan polun nimellä Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n perusteella.

 

Helsingissä 4.5.2018
Kaupunginkanslia


 

Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 4.5–4.6.2018:

Kånala,  tomterna 32011/1, 2, 3, 5, och 6 samt gatuområde (ritning nr 12506): Bergkullavägen 1, 3, 4, 6 ja 8. HEL 2017-007704

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12506 

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12506

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 25.4.2018 fattat beslut om en detaljplanändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Böle, Norra Böle, områden för posttrafik samt service och reparation av motorfordon, järnvägsområden och gatuområden, Åggelby, Månsasparken, området för landtrafikcentralen, park- och gatuområden samt stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 17114–17131 bildas (ritning nr 12475, Postparken): Området ligger till största delen söder om Krämertsskogsvägen och väster om Lokvägen på Krämertsskogsvägen 2–4. Området gränsar till Centralparken i väster och bangårdsområdet i Ilmala i söder.


Namn på en parkstig

Detaljplanechefen har 4.4.2018, § 3, gett en stig i Katri Valas park i Sörnäs (10 stadsdelen) namnet Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig med stöd av 55 § i markanvändnings- och bygglagen.

 

Helsingfors 4.5.2018
Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:37