Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby


Kaupunginvaltuuston 8.11.2017 § 396 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, osa korttelia 28132, kortteli 28133, lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueet, tontit 28140/5 ja 7, osa tonttia 28141/1, kortteli 28142, osat tonteista 28169/4 ja 5, tontit 28305/2 ja 8, 28310/4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja liikennealueet, muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135 (piirustus nro 12445, Käskynhaltijantien ympäristö): Alue sijaitsee Käskynhaltijantien ympäristössä, ja se rajautuu lännessä Tuusulanväylään sekä idässä Norrtäljentiehen, joka osin kuuluu alueeseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 5.10.2018 hylännyt valituksen.

Helsingissä 13.12.2018


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.11.2017 § 396 har trätt i kraft:

Åggelby, Dammen, en del av kvarteret 28132, kvarteret 28133, närrekreations-, skyddsgrön- och gatuområden, tomterna 28140/5 och 7, en del av tomten 28141/1, kvarteret 28142, delar av tomterna 28169/4 och 5, tomterna 28305/2 och 8, 28310/4 samt gatu- park-, skyddsgrön- och trafikområden (ritning nr 12445, område kring Ståthållarvägen, de nya kvarteren 28134 och 28135 bildas): Området är beläget kring Ståthållarvägen och gränsar i väster till Tusbyleden och i öster till Norrtäljevägen, som delvis ingår i området.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 5.10.2018 förkastat besvären.

Helsingfors 13.12.2018


JAA
09.12.2019 17:29