Suoraan sisältöön

Voimaan tullut Helsingin uusi yleiskaava - Kaupunkikaava – Helsingfors nya generalplan trätt i kraft - Den urbana planen


Kaupunginvaltuusto on 26.10.2016 (272 §) hyväksynyt Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja maankäytön perustaksi. Yleiskaava käsittää koko Helsingin alueen lukuun ottamatta Östersundomin aluetta. Diaarinumero HEL 2015-012598, aiempi diaarinumero HEL 2012-012586

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin (päätös 5.2.2018, diaarinumero 18/0049/5 tai HEL 2016-014029). Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 8.11.2018 (diaarinumerot 1082/1/18, 1093/1/18, 1094/1/18, 1095/1/18, 1096/1/18, 1097/1/18, 1099/1/18, 1101/1/18, 1102/1/18, 1104/1/18 tai HEL 2016-014029). Korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden ja Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset Viikintien eteläpuolen peltoalueelle Viikin koetilan itä- ja kaakkoispuolelle sekä niin sanotun Gardenian alueen länsi- ja lounaispuolelle sijoittuvien A2- ja A4-merkintöjen osalta, Pornaistenniemeen Jokisuuntien kaakkoispuolelle sijoittuvien C2-merkintöjen osalta sekä Tuomarinkylän kartanon lounaispuolelle Uusipellolle sijoittuvan, Vanhan Tuusulantien, Siliuksenmäen ja Lystikukkulan rajaaman A2-alueen osalta siltä osin kuin A2-merkinnät sijoittuvat Tuomarinkylän kartanon RKY-aluerajauksen sisäpuolelle. Muilta osin Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset eikä muuttanut Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Yleiskaavakartta

Yleiskaavan selostus

Helsingissä 5.12.2018


Stadsfullmäktige har 26.10.2016 (§ 272) godkänt Helsingfors nya generalplan – Den urbana planen som en i markanvändnings- och bygglagen avsedd generalplan med rättsverkningar.

Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och för markanvändningen. Generalplaneområdet omfattar hela Helsingfors frånsett Östersundom. Diarienummer HEL 2015-012598, tidigare diarienummer HEL 2012-012586

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut överklagades (beslut 5.2.2018, diarienummer 18/0049/5 eller HEL 2016-014029). Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet 8.11.2018 (diarienummer 1082/1/18, 1093/1/18, 1094/1/18, 1095/1/18, 1096/1/18, 1097/1/18, 1099/1/18, 1101/1/18, 1102/1/18, 1104/1/18 eller HEL 2016-014029). Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Helsingfors förvaltningsdomstols och Helsingfors stadsfullmäktiges beslut beträffande A2- och A4-beteckningarna för åkermark söder om Viksvägen öster och sydost om Viks försöksgård samt väster och sydväst om det så kallade Gardeniaområdet, beträffande C2-beteckningarna för ett område sydost om Åminnevägen i Borgnäs samt beträffande A2-området i Nyåkern sydväst om Domarby gård, i gränsområdet mellan Gamla Tusbyvägen, Siliusbacken och Lustikulla, till den del som A2-beteckningarna ligger innanför avgränsningen av Domarby gårds område definierat som byggd kulturmiljö av riksintresse RKY. Till övriga delar förkastade Högsta förvaltningsdomstolen besvären och ändrade inte på utfallet av Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Generalplanekarta

Till generalplanen hörande beskrivning

Helsingfors 5.12.2018


JAA
09.12.2019 17:30