Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kaarela - Detaljplaneförslag framlagt: Kårböle


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 22.11.–21.12.2018:

Kaarela, Honkasuo, korttelit 33428 ja 33429 sekä katu- ja puistoalueet, korttelit 33373–33376 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueet (piirustus nro 12540, Honkasuontie): Alue sijaitsee Honkasuon luoteisosassa ja se rajautuu mm. Perhosenkiertoon ja Vantaan kaupunginrajaan, dnro HEL 2014-002344.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12540

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12540

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 22.11.2018


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 22.11–21.12.2018:

Kårböle, Hongasmossa, kvarteren 33428 och 33429 samt gatu- och parkområden, kvarteren 33373–33376 samt gatu-, park- och närrekreationsområden (ritning nr 12540, Hongasmossvägen): Området ligger i nordvästra Hongasmossa och gränsar till bl.a. Fjärilsringen och Vanda stads gräns, dnr HEL 2014-002344.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12540

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12540

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före klockan 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 22.11.2018


JAA
09.12.2019 17:31