Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vartiokylä, Herttoniemi - Detaljplaneförslag framlagt: Botby, Hertonäs


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 13.11.–12.12.2018:

Vartiokylä, Myllypuro, korttelit 45351–45366, Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi, suojaviher- ja katualueet, Vartiokylä, Myllypuro, kortteli 45239 sekä puisto-, lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, suojaviher- ja katualueet ja kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 43169 ja 43170 (piirustus nro 12550: Karhunkaatajan alue). Alue sijaitsee mm. Viilarintien ympäristössä Myllypuron vesitornin lounaispuolella, Lounais-Myllypurossa ja vähäisiltä osiltaan Herttoniemen pohjoisosassa, dnro HEL 2013-004412.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12550

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12550

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 13.11.2018


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 13.11–12.12.2018:

Botby, Kvarnbäcken, kvarteren 45351–45366, Hertonäs, Västra Hertonäs, skyddsgrön- och gatuområden, Botby, Kvarnbäcken, kvarteret 45239 samt parkområde, område för närrekreation, järnvägs-, trafik-, skyddsgrön- och gatuområden och stadsdelgränsen, de nya kvarteren 43169 och 43170 bildas (ritning nr 12550: Björnjägarområdet). Området är beläget bl.a. i Filarvägens omgivning sydväst om Kvarnbäckens vattentorn, i sydvästra Kvarnbäcken och till en liten del i norra Hertonäs, dnr HEL 2013-004412.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12550

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12550

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan  www.hel.fi/kaavakuulutukset . Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 13.11.2018


JAA
09.12.2019 17:31