Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari – Godkännande av detaljplan: Nordsjö


Kaupunginvaltuusto on 24.10.2018 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Vuosaari, Rastila, tontit 54010/1 ja 3 sekä katualueet (piirustus nro 12509): Retkeilijänkatu 11–15. Alue sijaitsee Rastilankallion alueella Retkeilijänkadun, Retkeilijänsillan ja metroradan välissä, dnro HEL 2017-001092.

Helsingissä 30.10.2018


Stadsfullmäktige har 24.10.2018 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Nordsjö, Rastböle, tomterna 54010/1 och 3 samt gatuområden (ritning nr 12509): Vandrargatan 11–15. Området ligger vid Rastböleberget mellan Vandrargatan, Vandrarbron och metrobanan, dnr HEL 2017-001092.

Helsingfors 30.10.2018

JAA
09.12.2019 17:32