Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat: Sörnäinen/Hermanni, Taka-Töölö, Oulunkylä ja Suurmetsä – Detaljplaner som trätt i kraft: Sörnäs/Hermanstad, Bortre Tölö, Åggelby och Storskog


Seuraavat kaupunginvaltuuston 29.8.2018 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Sörnäinen, tontin 252/12 osa ja katualue sekä maanalaiset osat tonteista 252/12, 10281/14, 10282/5 ja katualueet, Hermanni katu-, puisto- ja rautatiealueet, maanalaiset osat tonteista 21001/3, 21005/5, 21015/1 ja 2, 21016/2 ja 3, 21017/4, 5, ja 6, 21018/1, 3 ja 4, 21274/10 ja 11, 21674/3 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12162, Sörnäistentunneli): alue sijaitsee itäisessä kantakaupungissa Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien välisellä alueella, dnro HEL 2011-006261.

Taka-Töölö, tontti 479/5, muodostuu uusi kortteli 14530 (piirustus nro 12491, Töölön sairaala): Töölönkatu 40, Topeliuksenkatu 5, Sibeliuksenkatu 10, dnro HEL 2016-012700.

Oulunkylä, Veräjämäki, puisto-, katu-, suojaviher- ja rautatiealueet, muodostuu uusi kortteli 28044 (piirustus nro 12440, Maaherrantien ympäristö): Alue sijaitsee Veräjämäessä pääradan kaakkoispuolella, dnro HEL 2016-003580.

Suurmetsä, Jakomäki, korttelit 41197, 41199, 41216 ja 41218 sekä tontti 41200/17, katu-, puisto-, leikkipuisto- ja lähivirkistysalueet sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, muodostuu uusi kortteli 41189 (piirustus nro 12495, Jakomäen sydän): Alue sijaitsee Jakomäen keskiosassa Huokotien eteläpuolella, ja sitä rajaavat mm. Huokotie sekä Somerikkotie, Kankaretie, Jakomäenpolku, Kankarepolku, Jakomäenkuja ja Kennäspolku, jotka osin sisältyvät alueeseen, dnro HEL 2014-013971.

Helsingissä 24.10.2018

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 29.8.2018 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Sörnäs, en del av tomten 252/12 och gatuområde, underjordiska utrymmen på tomterna 252/12, 10281/14, 10282/5 och gatuområden, Hermanstad, gatu-, park- och järnvägsområden, underjordiska utrymmen på tomterna 21001/3, 21005/5, 21015/1 och 2, 21016/2 och 3, 21017/4, 5 och 6, 21018/1, 3 och 4, 21274/10 och 11, 21674/3 samt gatu-, park- och järnvägsområden (ritning nr 12162, Sörnästunneln): Området ligger mellan Sörnäs strandväg och Hermanstads strandväg i östra innerstaden, dnr HEL 2011-006261.

Bortre Tölö, tomten 479/5, det nya kvarteret 14530 bildas (ritning nr 12491, Tölö sjukhus): Tölögatan 40, Topeliusgatan 5, Sibeliusgatan 10, dnr HEL 2016-012700.

Åggelby, Grindbacka, park-, gatu-, skyddsgrön- och järnvägsområden, det nya kvarteret 28044 bildas (ritning nr 12440, område vid Landshövdingsvägen): Området ligger i Grindbacka, sydost om stambanan, dnro HEL 2016-003580.

Storskog, Jakobacka, kvarteren 41197, 41199, 41216 och 41218 samt tomten 41200/17, gatu-, park-, lekparks- och närrekreationsområden samt områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, det nya kvarteret 41189 bildas (ritning nr 12495, Jakobackas hjärta): Området ligger i centrala Jakobacka söder om Drågvägen, och det gränsar till bl.a. Drågvägen samt Klapperstensvägen, Hympelvägen, Jakobackastigen, Hympelstigen, Jakobackagränden och Brinkstigen, vilka delvis ingår i området, dnr HEL 2014-013971.

Helsingfors 24.10.2018

JAA
09.12.2019 17:32