Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen: Alppiharju, Ruskeasuo, Haaga, Munkkiniemi ja Vartiokylä - Godkännande av detaljplaner: Åshöjden, Brunakärr, Haga, Munksnäs och Botby


Asemakaavojen hyväksyminen: Alppiharju, Ruskeasuo, Haaga, Munkkiniemi ja Vartiokylä

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavanmuutoksesta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Alppiharju, Harju, tontit 358/59 ja 61, tason +10.4 yläpuoli (piirustus nro 12460, Harjuportin asemakaavan muutos): Hämeentie 62 ja 64, Kinaporinkatu 11. Alue sijaitsee Hämeentien ja Kinaporinkadun kulmassa ja Sörnäisten metroaseman läheisyydessä, dnro HEL 2015-007839.

Ruskeasuo, tontti 16700/5 (piirustus nro 12483, Pikku Huopalahti): Mannerheimintie 162, Sanitäärinkatu 2, dnro HEL 2016-006422.

Haaga, Etelä-Haaga, tontit 29088/3 ja 29100/1 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12463) Steniuksentie 14 ja 20, dnro HEL 2016-013345.

Munkkiniemi, Talinranta, tontti 30145/2 (piirustus nro 12467): Muusanpolku 1: Alue sijaitsee Talinrannan alueen keskellä Muusantorin pohjoisreunalla ja Talin golfkentän alueen läheisyydessä, dnro HEL 2011-004922.

Vartiokylä, Vartioharju, tontit 45459/4 ja 6, 45460/10 sekä katualue (piirustus nro 12472, Liikkalankujan alue): Liikkalankuja 1, 6 ja 8, Vehkalahdentie 38. Alue rajoittuu Itäväylään, dnro HEL 2016-014292.

Helsingissä 16.10.2018


Godkännande av detaljplaner: Åshöjden, Brunakärr, Haga, Munksnäs och Botby

Stadsfullmäktige har 10.10.2018 fattat beslut om en detaljplaneändringar för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Åshöjden, Ås, tomterna 358/59 och 61, ovanför nivån +10.4 (ritning nr 12460, detaljplaneändringen för bostadsaktiebolaget Harjuportti): Tavastvägen 62 och 64, Kinaborgsgatan 11. Området ligger i hörnet av Tavastvägen och Kinaborgsgatan och i närheten av Sörnäs metrostation, dnr HEL 2015-007839.

Brunakärr, tomten 16700/5 (ritning nr 12483, Lillhoplax): Mannerheimvägen 162, Sanitärgatan 2, dnr HEL 2016-006422.

Haga, Södra Haga, tomterna 29088/3 och 29100/1 samt park- ja gatuområden (ritning nr 12463) Steniusvägen 14 och 20, dnr HEL 2016-013345.

Munksnäs, Talistranden, tomten 30145/2 (ritning nr 12467): Musans stig 1: Området ligger mitt i Talistranden, vid norra kanten av Musans torg och i närheten av Tali golfbana, dnr HEL 2011-004922.

Botby, Botbyåsen, tomterna 45459/4 och 6, 45460/10 samt gatuområde (ritning nr 12472, området för Liikkalagränden): Liikkalagränden 1, 6 och 8, Veckelaxvägen 38. Området gränsar till Österleden, dnro HEL 2016-014292.

Helsingfors 16.10.2018


JAA
09.12.2019 17:33