Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Mustikkamaa-Korkeasaari – Detaljplaneförslag framlagt: Blåbärslandet-Högholmen


Asemakaavaehdotus nähtävillä: Mustikkamaa-Korkeasaari 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.9.–29.10.2018:

Mustikkamaa-Korkeasaari, vesialue, eläintarha-, lähivirkistys-, kansanpuisto- ja vesialue, muodostuu uusi kortteli 19002 (piirustus nro 12520, Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto): Mustikkamaanpolku 12. Alueet sijaitsevat Korkeasaaren pohjoisosassa ja Mustikkamaan lounaisosassa, johon liittyy myös Mustikkamaan ja Korkeasaaren välinen silta, dnro HEL 2017-013216.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12520

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12520

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset  ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 28.9.2018


Detaljplaneförslag framlagt: Blåbärslandet-Högholmen

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 28.9–29.10.2018:

Blåbärslandet-Högholmen, vattenområde, djurgårds-, närrekreations-, folkparks- och vattenområde, det nya kvarteret 19002 bildas, (ritning nr 12520, Receptionsbyggnader på Högholmen och Blåbärslandets lekpark): Blåbärslandsstigen 12. Områdena är belägna i norra delen av Högholmen och sydvästra delen av Blåbärslandet och till dem hänför sig också bron mellan Blåbärslandet och Högholmen, dnr HEL 2017-013216.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12520

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12520

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 28.9.2018


JAA
04.09.2020 11:56