Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vallila, Pasila, Kumpula − Godkännande av detaljplan: Vallgård, Böle, Gumtäkt 18.9.2018

Asemakaavan hyväksyminen: Vallila, Pasila, Kumpula

 

Kaupunginvaltuusto on 12.9.2018 päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavanmuutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

 

Vallila, osa korttelia 22586 ja puistoalue, Pasila, Itä-Pasila, puisto- ja katualueet, Vallila, tontti 22586/3 sekä puisto- ja katualueet, Kumpula, puistoalue (piirustus nro 12490, Mäkelänrinteen urheilukampus): Mäkelänrinne 2, Mäkelänkatu 47, dnro HEL 2016-011663.

 

Helsingissä 18.9.2018


Godkännande av detaljplan: Vallgård, Böle, Gumtäkt

 

Stadsfullmäktige har 12.9.2018 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

 

Vallgård, en del av kvarteret 22586 och parkområde, Böle, Östra Böle, park- och gatuområden, Vallgård, tomten 22586/3 samt park- och gatuområden, Gumtäkt, parkområde (ritning nr 12490, Backasbrinkens idrottscampus): Backasbrinken 2, Backasgatan 47, dnro HEL 2016-011663.

 

Helsingfors 18.9.2018

 


JAA
09.12.2019 17:34