Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft, Vartiokylä, Itäkeskus.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 (418 §) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Itäkeskus, tontit 45048/8 ja 9 sekä puistoalue (piirustus nro 12443, Kauppakartanonkatu 16).

Helsingissä 30.1.2018
KaupunginkansliaDetaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 29.11.2017 (418 §) har trätt i kraft:

Botby, Östra centrum, tomterna 45048/8 och 9 samt parkområde (ritning nr 12443, Handelshusgatan 16).

Helsingfors 30.1.2018
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:39