Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi ja kadun nimen muuttaminen: Pasila - Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs och ändring av gatunamn: Böle

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi

Kaupunkiympäristölautakunnan 8.5.2018 § 229 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Kuusisaari, tontti 30074/11 (piirustus nro 12503): Kuusiniementie 15.
DNro HEL 2017-007951

Kadun nimen muuttaminen: Pasila

Asemakaavapäällikkö on 5.6.2018 § 5 päättänyt muuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n perusteella 17. kaupunginosassa (Pasila, Pohjois-Pasila) sijaitsevan kadun nimen Postiljooninkatu–Postiljonsgatan siten, että osa tästä katualueesta nimetään nimellä Postivaununkatu–Postvagnsgatan ja osa jää vaille nimeä. Dnro HEL 2018-005303

Helsingissä 29.6.2018


Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 8.5.2018 § 229 har trätt i kraft:

Munksnäs, Granö, tomten 30074/11 (ritning nr 12503): Granuddsvägen 15.
DNr HEL 2017-007951

Ändring av gatunamn: Böle

Detaljplanechefen har 5.6.2018 § 5 med stöd av 55 § markanvändnings- och bygglagen beslutat ändra namnet på gatan Postiljonsgatan–Postiljooninkatu i 17 stadsdelen (Böle, Norra Böle) så att en del av gatuområdet får namnet Postvagnsgatan–Postivaununkatu och en del blir utan namn. Dnr HEL 2018-005303

Helsingfors 29.6.2018

JAA
09.12.2019 17:35