Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagt och byggförbudsområden. Alueet: Itäkeskus ja Kruununhaka


Asemakaavaehdotus nähtävillä  

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.8.–26.9.2018:  

Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45173/5 (piirustus nro 12535): Kauppakeskus Itis, vanhimman rakennusosan suojelu, Dnro HEL 2017-007993 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12535

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12535

Vuorovaikutusraportti  

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Rakennuskieltoalueet 

Kaupunkiympäristölautakunta on 14.8.2018 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella: 

Kruununhaka, tontti 15/3 (piirustus nro 12528, päivätty 14.8.2018) 9.9.2020 saakka, dnro HEL 2018-006643. 

Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45173/5 (piirustus nro 12532 päivätty 14.8.2018) 19.9.2020 saakka, dnro HEL 2018-006332. 

Helsingissä 28.8.2018


Detaljplaneförslag framlagt 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 28.8–26.9.2018: 

Botby, Östra Centrum, tomten 45173/5 (ritning nr 12535): Köpcentret Itis, skydd av den äldsta byggnadsdelen, Dnr HEL 2017-007993

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12535  

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12535

Rapporten om växelverkan  

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Byggförbudsområden 

Stadsmiljönämnden har 14.8.2018 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande områden för två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen: 

Kronohagen, tomten 15/3 (ritning nr 12528, daterad 14.8.2018) till 9.9.2020, dnr HEL 2018-006643. 

Botby, Östra centrum, tomten 45173/5 (ritning nr 12532, daterad 14.8.2018) till 19.9.2020, dnr HEL 2018-006332. 

Helsingfors 28.8.2018


JAA
09.12.2019 17:35