Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, Kuusisaari - Detaljplaneförslag framlagt, Granö


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.11.–27.12.2018:

Kuusisaari, tontti 30076/15 (piirustus nro 12547): Kuusisaarenpolku 7. HEL 2018-006181

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12547

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12547

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 27.11.2018


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 27.11–27.12.2018:

Granö, tomten nr 30076/15 (ritning nr 12547): Granöstigen 7. HEL 2018-006181

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12547

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12547

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 27.11.2018


JAA
09.12.2019 17:30