Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan koskee aluetta Munkkiniemi ja Kuusisaari

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.5.2018 (229 §) päättänyt Munkkiniemen Kuusisaaren tontin 30074/11 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12503, Kuusiniementie 15), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. HEL 2017-007951

Helsingissä 25.5.2018Godkännande av detaljplan

Stadsmiljönämnden har 8.5.2018 (229 §) fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 30074/11 i Munksnäs, Granö (ritning nr 12503, Granuddsvägen 15), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. HEL 2017-007951

Helsingfors 25.5.2018

JAA
09.12.2019 17:36