Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, Haaga, Lassila – Detaljplaneförslag framlagt, Haga, Lassas


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.5.–7.6.2018:

Haaga, Lassila, tontit 29175/1 ja 29176/4 (piirustus nro 12518): Hopeatie 20 ja Äyripolku 1. HEL 2017-013800

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12518

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12518


Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 25.5.2018


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 25.5–7.6.2018:

Haga, Lassas, tomterna nr 29175/1 och 29176/4 (ritning nr 12518): Silvervägen 20 och Örtungestigen 1. HEL 2017-013800

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12518

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12518


Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 25.5.2018

JAA
09.12.2019 17:36