Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Länsisatama, Kulosaari ym.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 16.5.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Länsisatama, Ruoholahti, tontti 20001/5 sekä katu-, tori-, liikenne- ja puistoalue (piirustus nro 12492, Tanssin talo): Aluetta rajoittavat mm. Itämerenkatu sekä Länsisatamankatu, Tammasaarenkatu, Tammasaarenlaituri ja Tallberginkatu, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Kulosaari, tontti 42048/1 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12452, Kulosaaren ostoskeskus): Svinhufvudintie 1, alue sijaitsee Svinhufvudintien ja Kyösti Kallion tien risteyksessä.

Helsingissä 22.5.2018
KaupunginkansliaGodkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 16.5.2018 fattat beslut om en detaljplaneändring för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Västra hamnen, Gräsviken, tomten 20001/5 samt gatu-, torg-, trafik- och parkområde (ritning nr 12492, Dansens hus): Områden gränsar bl.a. till Östersjögatan samt Västrahamnsgatan, Märaholmsgatan, Märaholmskajen och Tallbergsgatan, vilka delvis ingår i området.

Brändö, tomten 42048/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12452, Brändö köpcentrum): Svinhufvudsvägen 1, området ligger vid korsningen Svinhufvudsvägen/Kyösti Kallios väg.

Helsingfors 22.5.2018
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:36