Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi - Godkännande av detaljplan: Kampen


Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.11.2018 546 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kamppi, tontti 81/37 (piirustus nro 12534): Köydenpunojankatu 7. Dnro HEL 2015-002929.

Helsingissä 14.11.2018


Godkännande av detaljplan: Kampen

Stadsmiljönämnden har 6.11.2018 546 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kampen, tomten 81/37 (ritning nr 12534): Repslagaregatan 7. Dnr HEL 2015-002929.

Helsingfors 14.11.2018


JAA
09.12.2019 17:31