Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan koskee auetta Pitäjänmäki

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 28.2.2018 päättänyt Pitäjänmäen, Pitäjänmäen yritysalueen korttelin 46019 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12455, Strömbergintie 4), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 6.3.2018
KaupunginkansliaGodkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 28.2.2018 fattat beslut om en detaljplaneändring för kvarteret 46019 i Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde (ritning nr 12455, Strömbergsvägen 4), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 6.3.2018
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:38