Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä: Mellunkylä, Kontula, Karhusaari - Detaljplaneförslag framlagda: Mellungsby, Gårdsbacka, Björnsö


Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 4.12.2018–2.1.2019:

 

Mellunkylä, Kontula, tontti 47031/3 (piirustus nro 12552): Leikkikuja 5. HEL 2018-002512

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12552

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12552

Vuorovaikutusraportti


Karhusaari, kiinteistö 091-442-2-237, osa kiinteistöstä 091-442-2-1, korttelit 107 ja 113, tontit 111/3, 112/3-4, 115/1, 116/4, 118/1, 133/3 sekä puistoalue (piirustus nro 12512): Karhusaaren eteläosan pientalotontit II. HEL 2015-002510

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12512

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12512

Vuorovaikutusraportti


Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Helsingissä 4.12.2018


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 4.12.2018–2.1.2019:


Mellungsby, Gårdsbacka, tomten nr 47031/3 (ritning nr 12552): Lekgränden 5. Dnr HEL 2018-002512

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12552

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12552

Rapporten om växelverkan


Björnsö, fastigheten 091-442-2-237, del av fastigheten 091-442-2-1, kvarteren 107 och 113, tomterna nr 111/3, 112/3-4, 115/1, 116/4, 118/1 och 133/3 samt parkområde (ritning nr 12512): Småhustomter i södra delen av Björnsö II. Dnr HEL 2015-002510

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12512

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12512

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Helsingfors 4.12.2018


JAA
09.12.2019 17:30